Po - Pia: 9:00 - 17:00
So: 9:00 - 12:00

Obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre našu neziskovú organizáciu veľmi dôležitým faktorom. V tomto dokumente Vás informujeme o všetkých faktoroch, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov na internetovej stránke www.apigold.sk. Osobné údaje sú všetky informácie o fyzickej osobe, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať podľa mena, identifikačného čísla, ako aj podľa genetických, ekonomických, kultúrnych a spoločenských faktorov a znakov.

Správca osobných údajov

APIGOLD - Michal Mačička, Štúrova 245/12, 033 01 Liptovský Hrádok
V zastúpení: Michal Mačíčka
Kontakt pre otázky ohľadom ochrany osobných údajov: t.č.: 0903 343 537, e-mail: apigold.apigold@gmail.com

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi fyzickou osobou a APIGOLD - Michal Mačička, Štúrova 245/12, 033 01 Liptovský Hrádok, podľa čl. 6, odst.1, písm.b GDPR

 

Rozsah spracovávaných osobných údajov a účel ich spracovania

Správca osobných údajov APIGOLD - Michal Mačička, Štúrova 245/12, 033 01 Liptovský Hrádok spracúva Vaše osobné údaje, ktoré ste jej poskytli na základe plnenia Vašej objednávky. Spracovávané údaje sú nevyhnutné pre vybavenie Vašej objednávky z našej internetovej stránky www.apigold.sk.

Pre vybavenie Vašej objednávky sú nevyhnutné nasledovné osobné údaje,  ktoré nám sami zverujete: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónny kontakt.

Taktiež sú osobné údaje nevyhnutne potrebné pre evidenciu daňových dokladov a spracovanie účtovníctva.

Vaše osobné údaje využívame aj za účelom zasielania informačných emailov. E-maily sú Vám zasielané v oprávnenom záujme ako nášmu zákazníkovi a predpokladáme, že informácie obsiahnuté v informačných mailoch môžu byť pre Vás ako nášho zákazníka prínosné.

 

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Okrem správcu osobných údajov APIGOLD - Michal Mačička, Štúrova 245/12, 033 01 Liptovský Hrádok je v niektorých prípadoch nutné poskytnúť Vaše osobné údaje  ako aj spoločnosti zabezpečujúcej doručovanie tovaru: t.j. Spoločnosti Slovenská pošta, a.s., Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124

Príjemcovia osobných údajov sú :

- Osoby a spoločnosti podieľajúce sa na dodaní tovaru / výhradne na základe zmluvného vzťahu/

- Osoby a spoločnosti podieľajúce sa na údržbe a prevádzke internetovej stránky www.apigold.sk / výhradne na základe zmluvného vzťahu/

- Osoby a spoločnosti podieľajúce sa na prevádzkovaní a údržbe účtovného programu / výhradne na základe zmluvného vzťahu/

-  Osoby a spoločnosti, ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva / výhradne na základe zmluvného vzťahu/

 

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca osobných údajov nezisková organizácia APIGOLD - Michal Mačička, Štúrova 245/12, 033 01 Liptovský Hrádok. prehlasuje, že prijala potrebné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov fyzických osôb. Tak isto správca zabezpečil, že k osobným údajom majú prístup len poverené osoby.

Iným osobám a subjektom sú osobné údaje sprístupnené len za účelom plnenia zákonných povinností.

Zamestnanci správcu osobných údajov sú povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch.

Bez súhlasu dotknutej osoby nie je možné poskytnutie osobných údajov tretej osobe, okrem osôb a spoločností uvedených v časti „ Poskytovanie údajov tretím osobám“.

 

Práva pri ochrane osobných údajov

S súvislosti s nariadením o ochrane osobných údajov a súvisiacimi zákonmi máte právo na:

- prístup k svojim osobným údajom,
- opravu svojich osobných údajov,
- obmedzenie prípadne zmenu spracovávaných osobných údajov,
- vymazanie osobných údajov,
- prenositeľnosť osobných údajov,
- podanie námietky.

Všetky uvedené práva si môžete u správcu osobných údajov uplatniť :

- mailom na adrese: apigold.apigold@gmail.com
- telefonicky na telefónnom čísle: 0903 343 537
- osobne na adrese: APIGOLD - Michal Mačička, Štúrova 245/12, 033 01 Liptovský Hrádok

Pri uplatnení svojich práv sa musíte identifikovať tak, aby bolo s istotou zaručené, že sa jedná o dotknutú osobu.

 

Záver

Pred odoslaním objednávky zo stránky www.apigold.sk budete vyzvaný systémom na potvrdenie ,  že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

Samotným odoslaním objednávky potvrdzujete , že s podmienkami ochrany osobných údajov v plnom rozsahu súhlasíte.

V prípade akýchkoľvek pochybností máte právo podať sťažnosť.

So sťažnosťami sa môžete obrátiť na úrad pre ochranu osobných údajov.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.4.2020.